Algemene Voorwaarden

Algemeen

De algemene voorwaarden van Triple&Crown maken deel uit van alle overeenkomsten tussen de verkoper die verwijst naar deze algemene voorwaarden en particulieren of (auto)bedrijven, met betrekking tot de koop, reparatie en onderhoud van auto’s. Ook zijn de algemene voorwaarden van toepassing op de koop en verkoop van onderdelen en toebehoren daarvoor aangeschaft bij of uitgevoerd in opdracht van de opdrachtgever.

De algemene voorwaarden van Triple&Crown B.V. zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten door Triple&Crown B.V, De Automobiel Garage B.V, De Automobielhandel B.V, Miavu Automotive B.V, N.D. Motor Cars B.V en Shift Up.

Kamer van Koophandel
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, waar Triple&Crown B.V. staat ingeschreven onder nummer 70095329.

Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • de auto: een personenauto, een daarvan afgeleide combinatie- of bestelauto, waarvan het totaalgewicht inclusief het laadvermogen niet meer bedraagt dan 3500kg.
 • de in te kopen auto: een auto die in het kader van de overeenkomst door de koper bij wege van inkoop aan Triple&Crown B.V wordt verkocht.
 • de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte auto dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor.
 • de verkoper: degene die op grond van de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto en/of onderdelen of toebehoren verkoopt.
 • de koper: degene die op grond van de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto en/of onderdelen of toebehoren koopt.
 • de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel-, of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen en schadetaxaties, elk afzonderlijk of tezamen aangeduid als ‘werkzaamheden’.
 • de opdrachtgever: degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren van werkzaamheden.
 • de aanbetaling: de aanbetaling geldt als vooruitbetaling op de overeengekomen koopsom als onderdeel van de koopovereenkomst. De aanbetaling wordt gebruikt als zekerheidsstelling.
 • de reparateur: degene die met betrekking tot een auto en/of onderdelen en toebehoren daarvoor een opdracht uitvoert. – de garantie:
  • a: de garantie die is beschreven in de garantievoorwaarden van Triple&Crown.
  • b: de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op die auto’s, onderdelen en toebehoren wordt verstrekt
  • c: op werkzaamheden: de reparatie- en onderhoudsgarantie die door een ander bedrijf (zgn. een derde) zijn uitgevoerd.

Koop en verkoop

Artikel 1 – De aanbieding

 1. De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn, of wanneer er geen termijn voor aanvaarding is gesteld, gedurende twee dagen, mits de auto onverkocht is gebleven. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt.
 2. Gebeurt de aanvaarding van de aanbieding door de koper elektronisch, dan is deze slechts geldig wanneer deze door de verkoper is bevestigd.
 3. Specificaties en prijzen genoemd op de internetsite van Triple&Crown B.V. of externe websites en social media, kunnen zonder vooraankondiging gewijzigd worden. Triple&Crown garandeert niet de juistheid van de gegevens op haar internetsite, externe websites en social media. Deze zijn derhalve bedoeld als aanduiding van de goederen en diensten die geleverd kunnen worden.

Artikel 2 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt altijd schriftelijk of elektronisch vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst verstrekt de verkoper altijd een kopie aan de koper. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.
 2. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen binden Triple&Crown B.V. alleen wanneer deze schriftelijk zijn vastgelegd door vertegenwoordigingsbevoegde personen namens Triple&Crown B.V. 3. Indien ook de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing.

 

Artikel 3 – De inhoud van de overeenkomst

In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen: a. de omschrijving van de auto en eventueel in te kopen auto, beide met eventuele toebehoren;

 1. de prijs van de auto op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de prijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is;
 2. de prijs van de eventueel in te kopen auto op het afgesproken moment van levering van die auto; d. de afleveringskosten van de auto;
 3. de vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum

 

Artikel 4 – Prijswijzigingen

Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte auto’s te allen tijde doorberekend.

 

Artikel 5 – Het risico voor de auto

De auto is tot het tijdstip van de feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper. De eventueel in te kopen auto wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te kopen auto voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook de schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het kentekenbewijs.

 

Artikel 6 – Overschrijding van de leveringstermijn

 1. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de auto kan de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper binnen drie weken na die ingebrekestelling de auto nog niet heeft afgeleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. 2. Indien de verkoper toerekenbaar tekortschiet ten aanzien van een overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn, kan de koper vergoeding verlangen van de geleden schade. Bij overschrijding van een vaste dan wel van een vermoedelijk overeengekomen leveringstermijn heeft de koper het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden.
 2. Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant van de verkoper hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden.
 3. Het recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste termijn is overschreden.
 4. Wanneer een overeengekomen vermoedelijke leveringstermijn wordt overschreden, hebben partijen recht op ontbinding drie weken na de in lid 1 bedoelde ingebrekestelling dan wel op het moment dat verkoper meedeelt niet binnen drie weken te kunnen leveren.
 5. In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 7 – De aanbetaling

 1. De verkoper hanteert een standaard aanbetaling van €1000,- op alle overeenkomsten betreffende de verkoop van een voertuig. De aanbetaling geldt als vooruitbetaling op de overeengekomen koopsom. De aanbetaling wordt gebruikt als zekerheidsstelling.
 2. Van het standaard bedrag van €1000,- kan worden afgeweken wanneer dit zo overeengekomen wordt door koper en verkoper.
 3. Een aanbetaling is onherroepelijk en kan niet door de koper worden teruggevorderd, tenzij:
  1. het voertuig niet binnen de afgesproken termijn geleverd kan worden
  2. het voertuig niet, of niet conform de overeenkomst geleverd kan worden
  3. de verkoper hiermee instemt

 

Artikel 8 – Annulering

 1. De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst binnen 7 dagen te annuleren, ongeacht of de verkoper in zijn verplichtingen tekort is geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk of elektronisch plaatsvinden. 2. De koper is bij annulering binnen 2 dagen (48 uur) de aanbetaling van €1000,- schuldig aan de verkoper. 3. De koper is gehouden om na 2 dagen en binnen 7 dagen na de annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 10% van de koopprijs van de geannuleerde auto, met een minimum bedrag van €1000,-.
 1. Indien de koper binnen 10 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering. De verplichtingen van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 18 van deze algemene voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen.
 2. De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien de in te kopen auto door de koper aan de verkoper is geleverd.

 

Reparatie en onderhoud

Artikel 9 – De opdracht

De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, schriftelijk of elektronisch gegeven. Wanneer een opdracht elektronisch wordt gegeven, komt deze tot stand bij een bevestiging door de opdrachtnemer. Een afschrift van een schriftelijke opdracht wordt desgewenst aan de opdrachtgever verstrekt.

 

Artikel 10 – Prijsopgave en termijn

 1. De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de reparateur een vaste prijs en/of termijn overeenkomen.
 2. Indien de bij benadering opgegeven prijs met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen om deze meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden.  4. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering. 5. Bij overschrijding van een vaste termijn heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding, behalve in het geval van overmacht van de reparateur.

 

Artikel 11 – De rekening

Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

 

Artikel 12 – Stallingskosten

Indien de opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht de auto niet heeft afgehaald, kan Triple&Crown B.V. een redelijke vergoeding wegens stallingskosten in rekening brengen.

 

Artikel 13 – Retentierecht

De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de auto, indien en voor zolang als:

 1. de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet in zijn geheel voldoet;
 2. de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden aan dezelfde auto niet of niet in zijn geheel voldoet;
 3. de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de reparateur/verkoper niet of niet geheel voldoet.

 

Garantie

Artikel 14 – Garantie op tweedehands auto’s en onderdelen/toebehoren

 1. Door de garanties vermeld in dit artikel worden de wettelijke rechten die een koper/opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten. Hierbij hoort ook het recht ingevolge

Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt.

 1. Lid 1 geldt niet wanneer er in de overeenkomst (en prijsafspraak) in overleg bewust wordt gekozen om zonder enige garantie te kopen.

 

Artikel 15 – Garantie op nieuwe auto’s en onderdelen/toebehoren

Op nieuwe auto’s en op nieuwe onderdelen/toebehoren is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt, en de wettelijke rechten zoals genoemd in lid 1 van het vorige artikel.

 

Artikel 16 – Optionele en aanvullende garantie

 1. Op gebruikte auto’s verleent de verkoper, tenzij koper uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien van garantie, optioneel aanvullende garantie. E.e.a. in overleg met de koper/opdrachtgever.
 2. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nimmer garantie verstrekt. Defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte vallen niet onder de garantie op gebruikte auto’s, tenzij de koper aantoont dat de defecten niet zijn ontstaan door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden zoals inferieure wegen, brandstoffen etc.

 

Betaling

Artikel 17 – De betaling

 1. Betaling van een schuld geschiedt altijd contant of door middel van een bankoverschrijving op het adres van de verkoper (brengschuld). De betaling geschiedt bij aflevering van de auto, de onderdelen of na de verrichte diensten. 2. Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is de verkoper/reparateur gerechtigd om over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening te brengen. Het resterende gedeelte van de maand wordt vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaatsvinden als een gehele maand aangemerkt.
 2. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk hebben afgesproken wat het moment van betaling is, geldt een betalingstermijn van acht dagen. De koper/opdrachtgever is de wettelijke rente verschuldigd vanaf twee weken na het moment dat de koper/opdrachtgever bij aangetekende brief is aangemaand om te betalen, door de verkoper/reparateur. Hierbij wordt het gedeelte van een maand als gehele maand aangemerkt.

 

 1. Indien de koper/opdrachtgever na sommatie in gebreke blijft om het verschuldigde bedrag te betalen, is de verkoper/reparateur gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die de

verkoper/reparateur in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie zij zich bedienen voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, tenzij de koper aannemelijk maakt dat de verkoper minder schade lijdt.

 

Artikel 18 – Eigendomsvoorbehoud

 1. De geleverde auto blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan.
 2. Zolang de auto niet in eigendom op de koper is overgegaan door eigendomsvoorbehoud, is de koper verplicht deze voor zijn rekening WA + casco te verzekeren en te doen onderhouden.

 

Artikel 19 – Overmacht

 1. Indien Triple&Crown B.V. door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien de overmachttoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring. Er is hierbij geen recht op schadevergoeding.
 2. Onder overmacht wordt iedere van de wil van Triple&Crown B.V. onafhankelijke omstandigheid verstaan, waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Triple&Crown B.V. gevergd kan worden. Dit geldt ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij Triple&Crown B.V. verstaan, alsmede problemen bij toeleveranciers, maatregelen van overheidsinstanties en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

Showroom

Amsterdamseweg 10a,
1422 AD Uithoorn

Copyright 2022 Triple&Crown
Remember that life is a beautiful ride. Don’t let anyone argue with that.